Molde Kristiansund

Studenttinget

Studenttinget ved Høgskolen i Molde er en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Høgskolen i Molde.
Sist oppdatert 16. mars 2021 kl.4.24

Om Studenttinget

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling som sammen drøfter og behandler saker som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner studentrepresentanter til flere av høgskolens råd, nemder og utvalg. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

Forsamlingen
Hver av de tre avdelingene, Avdeling for logistikk, Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har representanter i forsamlingen Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

Forsamlingen består av studentrepresentanter fra avdelingene etter følgende fordelingsnøkkel: En representant pr. påbegynte 150 studenter (alle som har betalt semesteravgift og er stemmeberettigede).

Det er 8 representater fra helse og sosialfag, 6 representanter fra økonomi og samfunnsvitenskap og 7 representanter fra logistikk.

Styret
Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig. Disse står for driften av Studenttinget. Disse har ikke stemmerett, men står for forberedelse og utøvelse av saker.

Kontrollkomite
Det sitter to representanter fra Studenttinget i Kontrollkomiteen som passer på at alt gjøres etter reglene i Studenttinget.

Hvem kan bli med i Studenttinget?
Alle studenter ved Høgskolen i Molde kan velges inn til posisjoner i styret, kontrollkomiteen og forsamlingen.

Koronasituasjonen og forlengelse av styrets periode

Koronasituasjonen medførte at Studenttinget ved Høgskolen i Molde ikke har fikk avholdt ordinære valg iht. vedtektene i 2020. Perioden for det sittende styret blir derfor forlenget frem til det er mulig å avholde et nytt valg. I denne perioden blir styret selvsupplerende, det vil si at det sittende styret utpeker nye ekstraordinære styremedlemmer for å erstatte de som er avgått, har trukket seg, eller som ikke lengre er studenter ved HiMolde.

På styremøte 4. desember ble to medlemmer supplert, Niklas Sevland og Maren Eline Høibråten, for å erstatte de to trakk seg. Siden leder Markus Lilleheil trakk seg fra sitt verv, ble ny leder for Studenttinget ble også utpekt, det ble Øyvind A. K. Ordemann.

Oppgavene til det ekstraordinære styret blir først og fremst å jobbe for å få gjennomført et ordinært valg ila våren 2021, forestå forefallende arbeid som betaling av regninger og utnevnelse av representanter til forskjellige råd, utvalg og nemder ved HiMolde, som Høgskolens klagenemnd. Større beslutninger og saker utsettes til et nytt ting er valgt.

Forsamlingen i Studenttinget består av representanter fra de tre avdelingene ved Høgskolen i Molde. Neste valg vil bli avhold i løpet av våren 2021, og da blir tinget for perioden 2021/2022 valgt.

Styret våren 2021

  • Leder: Øyvind A. K. Ordemann
  • Nestleder: Bemnet Meselu
  • Økonomiansvarlig: Jomar Dale
  • Fagpolitisk ansvarlig: Maren Eline Høibråten
  • Informasjonsansvarlig: Niklas Sevland